Privacy verklaring

Privacy verklaring

Stichting Vuurwerkdealers Nederlands Consumentenvuurwerk gevestigd en kantoorhoudende te Tuitjenhorn, hierna te noemen “SVNC” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met  persoonsgegevens van haar bezoekers. SVNC verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze privacyverklaring informeert SVNC u over de manier waarop SVNC uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door SVNC worden aangeboden op www.svnc.nl, hierna te noemen “de website”.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan Persoonlijk

SVNC gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke ervaring te bieden. SVNC past wat u op de websites ziet aan op uw interesses. SVNC gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bezoeken, uw IP-adres en cookies.

Doel

SVNC verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door het bezoeken van de websites gaat u akkoord met deze privacyverklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals beschreven in deze privacyverklaring. SVNC gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u lezen welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van u ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens, die kunnen worden verwerkt door SVNC.

Social media

Op sommige plekken op de websites kunt u met uw social media-account inloggen. Uw gedrag kan dan zichtbaar worden op uw social media-account. SVNC krijgt geen toegang tot uw social media-account.

Artikel 2 Doorgifte aan derden SVNC geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:

  1. a) De doorgifte geschiedt aan een door SVNC voor de in deze privacyverklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden SVNC een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
  2. b) SVNC op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

SVNC maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die SVNC ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@svnc.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5 Cookies

Het is mogelijk dat SVNC tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op de websites werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid SVNC

SVNC heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die SVNC verwerkt ten behoeve van de websites. SVNC accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

SVNC bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van twaalf maanden na uw laatste bezoek aan de websites, tenzij SVNC op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging privacyverklaring

SVNC behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via de websites bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van de websites gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde privacyverklaring. Houd voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en de websites in de gaten.

De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 15-02-2021